צהלה
   :

אסיפה כללית של אגודת צהלה

יום שלישי 7.7.2015
בשעה 19:30
במועדון ספורט צהלה

 

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה כי ביום ג' 7.7.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           כ' בתמוז תשע"ה

תתקיים האסיפה הכללית השנתית של אגודת צהלה בשעה 19:30

במועדון ספורט צהלה, רח' אבנר 1.

 

על סדר היום:

1.    בחירת יו"ר האסיפה.

2.    דו"חות כספיים של האגודה לשנת 2014 ואישורם.

3.    תקציב האגודה לשנת 2015 ואישורו.

4.    מינוי רואה חשבון.

5.    דו"ח הועד היוצא.

6.    דו"ח ועדת בקורת.

7.    מס חבר לשנת 2015.

8.    הצעה לתיקון התקנון – שינוי מספר החברים בוועד האגודה.

9.    דיון.

10. בחירות לועדת בקורת.

11. בחירת נציג האגודה לאסיפה הכללית של מועדון ספורט צהלה.*

12. בחירות לוועד האגודה.*

אם בשעה היעודה לא יהיה נוכח מניין חוקי של חברי האגודה,

תידחה האסיפה לשעה 20:00 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

*    חבר המעוניין להציג מועמדותו לנציג האגודה באסיפה הכללית של מועדון  
     הספורט צהלה בע"מ (סעיף 11), או לוועד האגודה (סעיף 12), יודיע על כך בכתב
     למזכירת האגודה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה (ראה הסבר מעבר לדף).

     זכות ההצבעה באסיפה הכללית נתונה לחברים אשר שילמו את מיסי החבר.
     הבהרה: לא ניתן להשתתף באסיפה ע"י מיופי כח, אלא אם כן חבר האגודה
     שוהה בחו"ל, וזאת על פי הוראות תקנות האגודות השיתופיות.
     לפיכך, לא ניתן גם להצביע באסיפה באמצעות הנפת כרטיס של חבר אגודה
     שאיננו נוכח בעת ההצבעה.
 

הקלפי יפתח להצבעה באותה שעה שבה תחל האסיפה הכללית כמצוין לעיל.

                                                                           בברכה,

 

                                                                 רותי הרציקוביץ - יו"ר

                                                                  בשם ועד האגודה

יוני 2015

אל חברי אגודת צהלה,

 

אסיפה כללית שנתית של האגודה


1.      בחירות לוועד האגודה -

לאור הניסיון בשנים קודמות ועל מנת ליעל את הליך בחירת חברי הועד, חברים  המעוניינים לכהן בוועד האגודה יגישו את מועמדותם עד 48 שעות לפני מועד האסיפה.
רשימת המועמדים תפורסם לפני הישיבה ותופיע על גבי כרטיס ההצבעה.
החברים יסמנו את נבחריהם על גבי כרטיס ההצבעה ויוכלו להצביע עם פתיחת הקלפי באסיפה הכללית.
השנה עומדים לבחירה 6 חברי ועד, ולכן כל חבר יסמן בכרטיס ההצבעה עד 6 שמות. סימון של יותר מ- 6 שמות יביא לפסילת הקול.
מועמדים המעוניינים להציג עצמם לפני האסיפה יוכלו לצרף פרטים נוספים אשר יופצו בנפרד מהרשימה.
טפסים מתאימים להגשת מועמדות ניתן לקבל במשרדי האגודה.

2.  בחירת נציג האגודה לאסיפה הכללית של מועדון הספורט צהלה בע"מ:

תפקיד נציג האגודה להשתתף באסיפה הכללית של מועדון ספורט צהלה בע"מ, לייצג באסיפה הכללית את האגודה ולהצביע עפ"י הנחיות האגודה. התפקיד הינו לאסיפה הכללית של מועדון הספורט בלבד ואינו מחייב חברות בהנהלת מועדון הספורט.

 

 

  

 

הצעה לתיקון תקנון האגודה

 

 

תיקון סעיפים 2 (א) ו – 2 (ב) בחלק ה' של תקנון האגודה:

בסעיף 2 (א) - במקום אחד עשר (11) חברי אגודה, יאמר תשעה (9) חברי אגודה.

בסעיף 2 (ב) (2) - במקום חמישה (5) חברי ועד יאמר ארבעה (4) חברי ועד, ובמקום שישה (6) חברי ועד, יאמר חמישה (5) חברי ועד.

 

הסעיפים המתוקנים:

(א) ועד האגודה יכלול (9) חברי אגודה שמלאו להם 21 שנה, שיבחרו לתפקידם ע"י האסיפה הכללית, אולם ועד האגודה יהיה כשיר ומוסמך לפעול גם אם יפחת מספר חברי הועד, ובלבד שלא יפחת מספרם למספר הקטן מחמישה.


(ב) (2) בכל שנה קלנדרית זוגית יעמדו לבחירה ארבעה (4) חברי ועד, ובכל שנה קלנדרית אי -זוגית  יעמדו לבחירה חמישה (5) חברי ועד כמספר חברי הועד שתקופת כהונתם מסתיימת.

 

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר